Algemene Voorwaarden LisaMona

Versie 1.0, 16 augustus 2019 

 Ondernemingsgegevens

Amarmea GCV
LisaMona webwinkel
Godefroid Devreesestraat 7

B-1030 Brussel
LisaMona@lisamona.be

Facebook pagina: LisaMona
BTW Nummer en Ondernemingsnummer: BE 0895.709.579

Bankrekening nr KBC : BE83 7340 2303 8115

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce websites LisaMona.be, LisaMona.nl en LisaMona.eu zijn een onderdeel van Amarmea Gewone Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Godefroid Devreesestraat 7, B-1030 Brussel, BTW BE 0895.709.579 , (hierna “LisaMona webwinkel' genoemd) en bieden  klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elk bezoek aan deze websites en elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LIsaMona moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LIsaMona webwinkel aanvaard zijn.

 
Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Verzend- en leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen, indien van toepassing.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen (zoals, maar niet beperkt tot: een verkeerd geplaatste komma in een prijs, een ontbrekend getal voor de komma in een prijs) of fouten in het aanbod of beschikbaarheid binden LIsaMona webwinkel niet. LIsaMona webwinkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LIsaMona webwinkel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Prijzen, producten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het Contactformulier op de website


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LIsaMona webwinkel. LIsaMona webwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 
Artikel 4: Online aankopen


Nadat de klant de bestelling bevestigd en verstuurd, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn/haar bestelling. Uit deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij/zij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en LIsaMona webwinkel onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken (email: LisaMona@lisamona.be of contactbericht via de website)

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Online betaling op de website met Bancontact, iDeal, KBC Payment Button, Belfius Direct Net.
  • Overschrijving op het KBC-rekeningnummer van Amarmea GCV met vermelding van het bestelbonnummer.

IBAN : BE83 7340 2303 8115

BIC:  KREDBEBB

LIsaMona webwinkel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is , indien de Klant een bovenmatig aantal retours heeft teruggestuurd, indien de Klant een concurrerende (web)shop is of indien de Klant een verzending vraagt naar een land buiten Europa. Indien Amarmea GCV na 7 kalenderdagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, behoudens voorafgaandelijk afgesproken, afwijkende betalingsvoorwaarden. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gebracht wordt.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Pakketten worden verzonden nadat AMARMEA GCV de betaling ontvangen heeft. Goederen die in voorraad zijn in het magazijn van LIsaMona webwinkel, worden de volgende werkdag na het betalen van de bestelling aan de Klant verzonden. Vanaf het moment van verzending worden de pakketten afgeleverd volgens de modaliteiten van de transporteur. De Klant ontvangt een automatisch gegenereerde track&trace code waarmee hij/zij de reisweg en leveringstermijn van het pakket kan opvolgen. De standaard levertermijn voor artikelen op voorraad is dag van bestelling +2 à 3 werkdagen.

Goederen waarvan onvoldoende stuks aanwezig zijn in ons magazijn of die moeten worden nabesteld, worden verzonden zodra ze opnieuw beschikbaar zijn in ons magazijn. LIsaMona webwinkel informeert de klant in dat geval. Op de website (FAQ pagina) kan de Klant een indicatie raadplegen van de beschikbare hoeveelheden in ons magazijn en de geschatte leveringstermijn bij nabestellingen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen uiterlijk geleverd op de door de de Klant gekozen wijze, binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling en betaling. Enkel vertragingen in de levering na deze 20 kalenderdagen kunnen door de klant ingeroepen worden om de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikelen besteld via LIsaMona webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. De levering gebeurt door Bpost of DPD.

Er worden verzendkosten aangerekend voor bestellingen met een waarde beneden €70,00 (btw inclusief). Deze verzendkosten worden weergegeven in het winkelmandje van de klant alvorens af te rekenen.

Bestellingen met een waarde hoger of gelijk aan €70,00 (btw inclusief) worden verzonden zonder verzendkosten. Indien in een bestelling van meer dan of gelijk aan 70€ (btw inclusief) één of meerdere artikelen niet in voorraad zijn, dan zal LisaMona zowel de eerste levering als de nalevering op eigen kosten doen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 24 uren na ontvangst worden gemeld aan LIsaMona webwinkel. Dit kan per post of e-mail naar lisamona@lisamona.be of bericht via de website.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AMARMEA GCV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AMARMEA GCV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van particulier artikelen online aankopen bij LIsaMona webwinkel.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant (of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant LIsaMona webwinkel via een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring (per post of e-mail naar lisamona@lisamona.be of bericht via de website) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LIsaMona webwinkel heeft meegedeeld, terugzenden aan LIsaMona webwinkel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Gebruikte, door de klant beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs en op adequate wijze verpakt, kunnen worden teruggenomen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LIsaMona webwinkel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal LisaMona-AMARMEA GCV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat LIsaMona webwinkel alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door LIsaMona webwinkel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

LisaMona-AMARMEA GCV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van grote hoeveelheden van eenzelfde artikel/nabestellingen op aanvraag van meer dan 5 stuks.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst (bericht via de website of email: lisamona@LIsaMona.be)  en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan LisaMona- AMARMEA GCV,


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LIsaMona webwinkel onmiddellijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na ontvangst door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van LIsaMona webwinkel is bereikbaar via het contactformulier op de website, een e-mail naar lisamona@LIsaMona.be of per post op het volgende adres Amarmea gcv p/a LIsamona , Godefroid Devreesestraat 7, B-1030 Brussel.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AMARMEA GCV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.Onverminderd het voorgaande behoudt AMARMEA GCV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, LIsaMona.be webwinkel,   respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LIsaMona webwinkel (lisamona@LIsaMona.be - Amarmea gcv p/a LIsamona , Godefroid Devreesestraat 7, B-1030 Brussel)  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LIsaMona webwinkel (lisamona@LIsaMona.be - Amarmea gcv p/a LIsamona , Godefroid Devreesestraat 7, B-1030 Brussel)

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LIsaMona webwinkel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


LIsaMona webwinkel houdt online, geanonimiseerde bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via onze klantendienst.

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

LIsaMona webwinkel maakt gebruik van

-        ‘First party cookies’ die gebruikt worden door onze website met als doel om de website optimaal te laten functioneren.

-        ‘Third party cookies’ die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden vb. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor deze cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door AMARMEA GCV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 
Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.